Je kent voldoende als je:
 • Kan beschrijven wat het toepassingsgebied van PRINCE2 is;
 • De 6 beheersaspecten kent;
 • De opbouw van PRINCE2 kent;
 • Duidelijk een onderscheid kan maken tussen inhoud en management van een project.

Definities en begrippen

Project:

Een tijdelijke organisatie die in het leven wordt geroepen om één of meer business products op te leveren in overeenstemming met een overeengekomen business case.

Projectmanagement:

Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project en het motiveren van alle betrokkenen om de doelen van het project te bereiken binnen de verwachte prestaties op het gebied van tijd, kosten, kwaliteit, scope,benefits en risico's.

Beheersaspecten:

 1. Kosten;
 2. Tijd;
 3. Kwaliteit;
 4. Scope;
 5. Risico;
 6. Benefits.
PRINCE2:

PRINCE2 is een methode voor projectmanagement die door iedereen vrij gebruikt mag worden voor het managen van projecten en die wereldwijd één van de meest geaccepteerde methodes is. PRINCE2 is generiek en kan toegepast worden op allerlei projecten ongeacht omvang, toepassingsgebied, waar ter wereld het project wordt uitgevoerd en ongeacht de culturele context scheidt het management van het project van de inhoud (specialistische aspecten)gaat uit van in principes die in de praktijk hebben bewezen te werken.

De rol van de Projectmanager:
 • Plannen van de activiteiten;
 • Bepalen van de benodigde resources: mensen en middelen;
 • Uitvoering van werk delegeren;
 • Monitoren of de uitvoering van werkzaamheden plaatsvinden volgens het plan;
 • De uitvoering bijsturen wanneer die niet volgens plans verloopt;
 • Maatregelen toepassen waardoor, indien mogelijk, de snelheid van het project verhoogd of de kosten verlaagd worden.
 • Ervoor zorgen dat de juiste informatie bij beslissers in het project terecht komt;
 • Essentieel in het werk van de Projectmanager is het mogelijk maken van beheersing
Hamburgermodel van projectmanagement

PRINCE2 is een projectmanagementmethode die zich alleen richt op de managementaspecten van een project en zich niet bezighoudt met inhoudelijke en technische uitvoerings aspecten.

Net zoals hamburgers uit een inhoud en een vulling bestaan, bestaat een project uit de inhoud en management. De eerste verantwoordelijkheid van de projectmanager is het uitvoeren van de processen die nodig zijn om het project te sturen: het managen van het project.

Hoewel het natuurlijk helpt om verstand te hebben van de inhoud van het project is het absoluut niet de bedoeling dat de projectmanager zich daar meer mee bezighoudt dan nodig om het project te managen!

PRINCE2 structuur

PRINCE2 biedt gebruikers het volgende:
 • 7 Principes
 • 7 Thema's
 • 7 Processen
 • Advies over de manier waarop PRINCE2 voor verschillende omgevingen op maat gemaakt kan worden
Principes

Algemene uitgangspunten op het gebied van projectmanagement gebaseerd op ervaring (best practices). In een project dat volgens PRINCE2 wordt gemanaged verwacht je die allemaal terug te zien.

Thema's

Aanwijzingen voor de uitvoeren van bepaalde aspecten van projectmanagement. Een thema geeft antwoord op de vraag "HOE moet ik iets doen". Het thema "Organisatie" geeft bijvoorbeeld een uitgebreide aanwijzing voor een verstandige manier om rollen, taken en verantwoordelijkheden in een project te beleggen.

Processen

De processen van PRINCE2 geven aanwijzingen over de verschillende stappen die in de loop van het project genomen moeten worden. Een proces geeft dus antwoord op de vraag: "WAT moet ik op een bepaald moment doen".

PRINCE2 biedt niet:

 • Aanwijzingen voor technische werkzaamheden.
  Met PRINCE2 manage je het bouwen van het huis en ga je er van uit dat de metselaar zelf vakbekwaam is en geen aanwijzingen voor het metselen nodig heeft! Hierdoor is PRINCE2 generiek toe te passen.
 • Gedetaileerde plannings- en bewakingstechnieken.
  Bijvoorbeeld: Critical Path Analysis is een bekende planningstechniek. Deze techniek is elders al in detail beschreven en PRINCE2 doet dat niet nog eens dunnetjes over. Verder gaat PRINCE2 er niet vanuit dat in alle projecten altijd één bepaalde management techniek (zoals Critical Path Analysis) toegepast moet worden. Hierdoor biedt PRINCE2 de gebruikers de vrijheid om met behoud van de waardevolle elementen die de methode biedt zelf te kiezen voor dié management technieken die in de specifieke context van het betreffende project het meest effectief lijken. Zo ontstaat er geen keurslijf maar is flexibele toepassing van PRINCE2 mogelijk
 • Soft-Skills:
  Hierover zijn al bibliotheken vol geschreven en PRINCE2 doet geen uitspraken over gewenste eigenschappen of gedragingen van project managers. Dat een Projectmanager leiderschap in het project moet tonen is duidelijk, maar even duidelijk is dat er geen dwingend voorschrift is te geven voor de gewenste stijl.

Wat maakt een project een PRINCE2 project?

PRINCE2 is een flexibele methode. Dat is een groot voordeel, maar heeft als gevaar dat projecten zo worden ingericht dat PRINCE2 alleen in naam wordt toegepast. Om een project echt tot een PRINCE2 project te maken moet aan de volgende criteria worden voldaan: de principes van PRINCE2 worden toegepast;
 • aan de minimale vereisten van de thema's moet voldaan worden;
 • de processen die in het project worden toegepast voldoen aan de doelen en doelstellingen;
 • de door PRINCE2 aanbevolen technieken worden gebruikt, of gelijkwaardige andere.

Karakteristieken van PRINCE2

PRINCE2 kenmerkt zich doordat:
 • het management van het project wordt gescheiden van de specialistische werkzaamheden
 • de nadruk meer ligt op wat gedaan moet dan hoe het gedaan moet worden.

Voordelen van PRINCE2

PRINCE2 biedt een groot aantal voordelen:

 • Is gebaseerd op beproefde best practice methoden;
 • Kan aangepast worden aan de omvang van een project en aan de aard van de organisatie;/li>
 • Kan op elk type project worden toegepast;
 • Is wijd verbreid en biedt een gedeelde taal.
  Daardoor wordt de consistentie van het werk in projecten bevorderd. Tevens is het makkelijker om wisselingen in personen in een project op te vangen;
 • Richt de deelnemers op de onderliggende zakelijke rechtvaardiging, zodat het afmaken van een project geen doel op zich wordt.
 • De stakeholders van het project worden doorlopend bij planning en besluitvorming betrokken;
 • Het bevordert het leren van eerdere ervaringen in projecten en draagt bij aan de doorlopende verbetering in de organisatie;
 • Wordt wereldwijd ondersteund door een groot aantal opleiders en consultancy-organisaties die brede expertise bieden bij het uitvoeren van projecten en bij het inrichten van PRINCE2 in een organisatie.
De basis voor de omgeving waarin projecten worden uitgevoerd is dat er sprake is van een klant-leverancier verhouding. Er is een klant die bepaalt wat gerealiseerd moet worden en een leverancier die de resources en vaardigheden levert om dit voor elkaar te krijgen. De klant is de opdrachtgever voor het project en is verantwoordelijk voor de projectopdracht, de besturing van het project en voor het realiseren van de benefits die het project moet opleveren.

De partij die de gewenste producten gaat realiseren is de leverancier. Die kan onderdeel van de klantorganisatie zijn (bijvoorbeeld een interne IT-afdeling) of buiten de organisatie van de opdrachtgever staan.

Projecten in een commerciële omgeving
In dit laatste geval is er meestal sprake van een commerciële relatie die onder een contract valt. Hierin worden rechten en plichten van beide partijen vastgelegd en er kunnen ook bepalingen zijn opgenomen die beperkingen opleggen aan de manier waarop de projectmanager van de opdrachtgever het project mag managen.

De opdrachtgever kan er ook voor kiezen het werk zo onder te verdelen dat een deel ervan in de eigen organisatie wordt uitgevoerd, en andere delen bij één of meer commerciële partijen wordt uitbesteed, waarvoor contracten worden opgesteld.

De externe leverancier kan het werk helemaal zelf uitvoeren, of het verder bij onderaannemers onder brengen. Op deze manier ontstaat er een hiërarchie van klanten-leveranciers, waarbij verschillende partijen een eigen business case kunnen hebben. Voorbeelden van dit soort constructies zijn:

 • joint ventures; gedeeld onderzoek;
 • inter-gouvernementele projecten;
 • projecten tussen meerdere bestuursorganen;
 • aannemers consortia;
 • partnerschappen.
 • Bij het managen van projecten in een commerciële omgeving moet er aandacht gegeven worden aan verschillen in:
 • de redenen om aan het project deel te nemen;
 • managementsystemen (waaronder ook verschillen in projectmanagement);
 • organisatiestructuren; ontwikkelmethoden (bijvoorbeeld waterval tegenover Agile);
 • bedrijfsculturen, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in gedrag of de houding ten aanzien van het nemen van risico's).

Doel van het examen

Het doel van het Foundation examen is:

"to assess whether the candidate can demonstrate sufficient recall and understanding of the PRINCE2 project management method, as described in the syllabus below, to be awarded the PRINCE2 Foundation qualification. ( The PRINCE2 Foundation qualification is a prerequisite for the PRINCE2 Practitioner Examination, which assesses the ability to apply understanding of the PRINCE2 project management method in context.)

Vorm van het examen

 • "closed book"
 • 60 multiple choice vragen
 • Duur: één uur
 • Vorm van de vragen: 4 alternatieven met één goed antwoord
 • Geslaagd bij minstens 33 goede antwoorden