Het doel van het proces Beheersen van een fase is het toewijzen van het werk dat gedaan moet worden, datzelfde werk bewaken, issues behandelen, voortgang rapporteren aan de Stuurgroep en corrigerende maatregelen nemen om te zorgen dat de fase binnen de tolerantie blijft.
Doelstellingen

De doelstelling van Beheersen van een fase is

 • dat de aandacht gericht blijft op de oplevering van de producten van de fase;
 • iedere beweging afwijkend van de richting en van de producten die bij de aanvang van de fase zijn afgesproken, wordt bewaakt teneinde onbeheerste wijzigingen ('scope creep') en verlies van focus te vermijden;
 • risico's en issues onder controle worden gehouden;
 • de business case in het oog wordt gehouden; de voor de fase afgesproken producten worden opgeleverd volgens de gestelde kwaliteitsstandaarden, binnen de kosten, inspanning en tijd, om uiteindelijk het realiseren van de gedefinieerde benefits te ondersteunen;
 • het projectmanagementeam zich richt op oplevering binnen de vastgelegde toleranties.
Het proces Beheersen van een fase beschrijft de management activiteit van de Projectmanager tijdens de uitvoering van het project. In iedere fase van het project wordt dit proces uitgevoerd.
Aan het eind van iedere fase wordt het proces Beheersen van een faseovergang uitgevoerd, behalve in de laatste uitvoeringsfase, dan wordt het proces Afsluiten van een project gestart.

De uitvoering van het project gaat per fase. Binnen de fase moet de Projectmanager ervoor zorgen dat:

 • De producten die gepland zijn opgeleverd worden;
 • De risico's en issues gemanaged worden;
 • De fase binnen de afgesproken toleranties blijft.

De activiteiten van de Projectmanager zijn gericht op het:

 • bewaken van de status van de fase;
 • werk laten uitvoeren en de voortgang bijsturen;
 • ongeplande gebeurtenissen afhandelen;
 • communiceren met de Stuurgroep.
Beheersen van een fase

Beheersen van een fase

De uitvoering van het werk dat nodig is om de producten te vervaardigen vindt alleen plaats op aanwijzing van de Projectmanager. Hoewel een team op technisch niveau autonoom kan zijn, moeten we niet vergeten dat alleen de Projectmanager het complete overzicht over het project en de omgeving heeft, en inzicht heeft in de voortgang van de fase, en dus kan bepalen wanneer werk uitgevoerd kan of moet worden.

Opdrachten om werk uit te voeren worden opgesteld als Werkpakket. Met een Werkpakket wordt opdracht gegeven om één of meer producten te vervaardigen. Werkpakketten kunnen meer of minder formeel behandeld worden, maar wanneer werk aan een (sub)contractor wordt uitbesteed is het gebruikelijk om een Werkpakket formeel te behandelen, veelal in samenhang met een contract.

Wanneer de Projectmanager zelf de rol van Teammanager vervult worden Werkpakketten direct aan teamleden gegeven.

Aanmaken
Ontvangen
Aanmaken
Aanmaken